Auteur Archief: Werkgroep Communicatie

Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.

Energieakkoord

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, SP, SGP stemden voor de motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023. De oorspronkelijke motie werd afgelopen week door Minister Kamp nog afgeraden tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Kamp wilde eerst de evaluatie van de salderingsregeling afwachten.
Gewijzigde motie aangenomen

Nu is, na een wijziging in de motie, deze dan toch aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Evaluatie salderingsregeling

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp al op de salderingsregeling dit jaar te evalueren. Deze oproep werd door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer.

Tussentijds bericht voortgang Zonnedak Udenhout

background_zonnepaneel-copy.jpg

Tijdens de voorlichtingsavond op 1 november moesten wij melden dat het beoogde zonnedak op de rijhal niet gerealiseerd kon worden. Oorzaak: de aangepaste dakconstructie blijkt niet van toereikend draagvermogen om de 840 zonnecollectoren te dragen.

Deze tegenslag heeft alleen maar tot meer energie geleid om een zonnedak in Udenhout te realiseren. De aanwezigen hebben vele alternatieve locaties aangedragen, waarvoor dank.
De dagen daarna werden spontaan meerdere daken aangeboden. Dit bewijst dat het initiatief voor een zonnedak in Udenhout leeft.

De werkgroep kan nu melden dat inmiddels met zeven dakeigenaren is gesproken en de daken zijn bekeken. We willen niet opnieuw met onvoldoende draagvermogen worden geconfronteerd. Daarom zal bij de geringste twijfel een derde deskundige partij in de arm genomen worden om van de daken een sterkteberekening te maken. Tevens worden criteria opgesteld om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Zodra een definitieve keuze is gemaakt, zal de nieuwe businesscase worden uitgewerkt.

Tweede helft december hopen we u nader over de voortgang te kunnen informeren.

Eerste nieuwsbrief Spinderwind is een feit

def-logo-spinderwind-lc

 

Via de kersverse website www.spinderwind.nl kunt u zich nu ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van  alle ontwikkelingen rondom Spinderwind. De frequentie waarin we de nieuwsbrieven gaan versturen is mede afhankelijk van het nieuws. Voor de laatste actualiteiten kunt u ons ook volgen op facebook. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: info@spinderwind.nl.

Nieuwsbrief: http://eepurl.com/cq68MH

 

Tap stroom van je eigen windmolen!

def-logo-spinderwind-lc

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) slaat samen met negen andere energiecoöperaties uit de regio Tilburg en Hart van Brabant de handen ineen om een windmolenpark te bouwen op de Spinder in Tilburg. De windmolens produceren voldoende energie om ruim 6.000 huishoudens groene stroom te geven. Zo produceren we in onze eigen omgeving onze eigen energie. Samen, met zoveel mogelijk inwoners en bedrijven van Tilburg en Hart van Brabant, hebben we de windmolens in eigendom, ze zijn dus niet van een energiemaatschappij.

Burgers, maar ook het bedrijfsleven, investeren in Spinderwind, de molens worden van en voor ons allemaal! De Spinder is niet meer dan een logische keuze voor onze windmolens. De molens passen goed in de stedelijke horizon van Tilburg.

Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor het milieu. De duurzaam opgewekte stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. We verkleinen de gevolgen van de klimaatverandering en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo dragen we met z’n allen een steentje bij om in onze eigen buurt een betere en gezondere leefomgeving te creëren. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zodat het ons allemaal voor de wind gaat!

www.spinderwind.nl

 

ECU toont veerkracht en drive in postcoderoos project

img_5222

Twee seconden voor twaalf werd bij ons bekend dat het dak van de nieuwe rijhal toch niet geschikt zou zijn om er een PV-systeem op toe te kunnen passen. Het eerste collectieve PV-project in Udenhout (en Tilburg) leek daarmee op erg losse schroeven te komen staan. Echter de projectgroep postcoderoos en het bestuur van ECU hebben deze bedreiging omgezet in een kans: samen op zoek naar daken. 

Tijdens een erg druk bezochte (ruim 90 aanwezigen) bijeenkomst in het raadhuis in Udenhout is een toelichting gegeven op hoe de postcoderoos werkt. Na verdiepende vragen beantwoord te hebben, konden we constateren dat er veel enthousiasme bij de aanwezigen was en is om aan dit project deel te nemen. Er werden veel suggesties gedaan van mogelijke nieuwe locaties en personen om contact mee op te nemen. Een imposant rijtje was het gevolg. Alles bij elkaar een veelvoud aan daken t.o.v. het dak van de nieuwe rijhal. We gaan ermee aan de slag: mensen benaderen, daken inventariseren, een nieuw aanbod aan leden van de ECU en andere inwoners van de postcoderoos maken. Begin januari 2017 verwachten we de eerste resultaten te kunnen delen.

ecuzor-presentatie-info-avond-1-november-2016

 

1 november: informatie avond Zonnedak in Udenhout

img_4204

ZONNEDAK IN UDENHOUT: SCHONE STROOM UIT EIGEN OMGEVING

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) zal op 1 november om 20.00 uur in Het Raadhuis, Slimstraat 2 te Udenhout een informatiebijeenkomst organiseren voor het project Zonnedak in Udenhout. ECU wil samen met en voor inwoners van Udenhout en omgeving (via de postcoderoos regeling) duurzame energie produceren. Het zonnedak biedt de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te wekken in eigen buurt/omgeving door gezamenlijk te investeren in een collectief zonnestroomsysteem op het dak van de nieuwe rijhal op sportpark Zeshoeven in Udenhout.

Waarom een zonnedak?
Een zonnedak is een geschikte manier om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te produceren omdat de plaatsing van zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd. Het is tevens een goede oplossing omdat niet alle woonhuizen (maar ook bedrijfspanden) geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen vanwege bijvoorbeeld een ongunstige ligging. Verder is een gezamenlijk systeem per deelnemer goedkoper. De deelnemers aan het zonnedak project richten gezamenlijk de coöperatie ECUZoR (Energie Coöperatie Udenhout Zon op Rijhal) op en brengen gezamenlijk het benodigde vermogen in om het zonnestroomproject te realiseren.
Postcoderoos regeling
ECUZoR zal bij de exploitatie van het zonnedak gebruik maken van de postcoderoos regeling. De postcoderoos regeling maakt het voor partijen met een kleinverbruikersaansluiting (huishoudens, bedrijven, scholen, etc.), die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen, mogelijk om gezamenlijk op een andere locatie zonnestroom op te wekken en deze -zonder daarover energiebelasting af te hoeven dragen- zelf te gebruiken. Deelnemers moeten wel gevestigd zijn binnen een zogenaamde postcoderoos. Voor ECUZoR is dat het postcodegebied 5071 (Udenhout) en aangrenzende postcodegebieden te weten: 5011 en 5012 (Tilburg Noord), 5056 (Berkel-Enschot), 5061 (Oisterwijk) , 5074 (Biezenmortel), 5151 (Giersbergen/Drunen) en 5175 (Loon op Zand). De energiebelasting vrijstelling is voor 15 jaar gegarandeerd. Deelnemers ontvangen naar rato van hun aandeel in de coöperatie hun deel in de netto opbrengst van de opgewekte zonnestroom.

Via Facebook: ECUdenhout en Twitter: @ECUdenhout kunt u ons ook volgen en liken om op de hoogte te blijven. U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via info@ecudenhout.nl.

 

brochure_ecu-zonnepanelen

inschrijfformulier-zonnedak-udenhout

inschrijfreglement-ecuzor-17-10-2016

 

Maak kennis met de energieadviseur voor uw woning in Udenhout

Tilburg wil het energieverbruik in woningen drastisch verminderen. Inwoners van de gemeente (waaronder ook Udenhout) kunnen daarom subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun huis. Ze kunnen daarbij persoonlijk advies krijgen van een energieadviseur.

Via een pagina op de website tilburg.nl kan een afspraak gemaakt worden met een van de energieadviseurs. In een persoonlijk gesprek vertellen ze welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een gesprek aanvragen kost 15 euro. De adviseurs presenteren zich op een speciale pagina via deze website tilburg.nl.
Voor Udenhout: Joep van Laarhoven
“In mijn werkzame leven ben ik altijd bezig met energiebesparing en -opwekking. Ik heb altijd in de installatiebranche gewerkt. Mijn slogan is ‘De beste energiebesparing is het niet te gebruiken’. Ik ben actief bij de energiecoöperaties ECU Udenhout en BEC Berkel Enschot, die ik mede heb opgericht. Daardoor heb ik een breed netwerk opgebouwd in gemeente Tilburg, en heb ik veel rapportages gemaakt met energiebesparingsmaatregelen en -opwekking. Zelf heb een eigen bedrijf in zonne-energieproducten, Cathy Technology.”

4e ALV ECU op 6 oktober 2016

Nationaal en internationaal worden politieke energie- en duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Het Klimaatakkoord van vorige week, afgesloten in Parijs, beoogt de wereldwijde temperatuurstijging op 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich tot het nemen van maatregelen voor het reduceren van de broeikasuitstoot. Dit vraag investeringen en bijdragen aan het bereiken van een klimaat neutrale samenleving. De belangrijkste oplossing ligt in duurzame energie, energie die het milieu niet belast. De opdracht ligt in minder fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie.

De Nederlandse overheid stelt als doel, dat in 2020 zo’n 14% van alle energie in ons land duurzaam moet zijn. Dit geldt voor de elektriciteit die we gebruiken, de manier waarop we onze huizen verwarmen en hoe we ons verplaatsen. Oplossing wordt gevonden in windenergie, zonne- en bio-energie en aardwarmte. Er wordt echter getwijfeld of de normen en beoogde verbruikscijfers wel kunnen worden gerealiseerd.

Het wordt steeds duidelijker dat duurzaamheid zich niet zonder meer van boven af laat opleggen. De kracht voor veranderingen in gedrag en besluitvorming komt vooral van onder af gebaseerd op besef en handelen door burgers en bewoners. Hier ligt de opdracht en het bestaan van de energiecoöperaties.

In het begin ontstonden schoorvoetend de lokale coöperaties, in eerste instantie vooral gericht op het behalen van financieel voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen. In het vervolgstadium schuiven de doelen op naar het produceren en verwerven van duurzame energie voor de leden. Lokale energiecoöperaties vormen een belangrijke rol in het behalen van de bovenliggende politieke en private doelstellingen. Natuurlijk niet door die ene energiecoöperatie te Udenhout alleen. Maar wel door het steeds groter wordende collectief van alle lokale initiatieven en energiecoöperaties in Nederland tezamen. Zij vormen de onderliggende stroom die ons land helpt om de energie- en duurzaamheidsdoelstelling te halen.

ECU is zeer actief met de realisatie van een project voor een collectief zonnepanelensysteem en de voorbereiding van een windmolenpark. Hiermee snijdt het mes voor de leden van coöperaties aan twee kanten; enerzijds een bijdrage aan de duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, anderzijds in financieel voordeel uit deze nieuwe bronnen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, te houden op 6 oktober a.s. zullen we hieraan in het algemeen deel van de bijeenkomst gaan we nader in op de wijze hoe we als ECU en als lid kunnen bijdragen/deelnemen. Zo heeft de gemeente Tilburg een nieuwe regeling op energiebesparende maatregelen, gecombineerd met energie-adviseurs die bij de mensen thuis komt, een aanpak die elders succesvol zijn gebleken. Uit vooronderzoek van de gemeente Tilburg blijkt dat Udenhout zo’n 450 ideaal-typische woningen kent die voor de regeling in aanmerking komen.om aanpakken. Hiervan worden er zo’n twintig bewoond door ECU leden. Kortom, initiatieven genoeg om als lid op de hoogte te blijven en mogelijk in deel te nemen.

Het ECU Bestuur nodigt u uit voor de 4e Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout op donderdag 6 oktober 2016, aanvang 20.00 uur, Het Kruisgebouw De Peppel, Zeshoevenstraat 31 in Udenhout. De officiële uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken en locatie ontvangt u tijdig van ons. Het formele deel van de vergadering (financieel verslag 2015 en begroting 2017) wordt gevolgd door een informatief en informeel deel. Hierin wordt aandacht besteed aan de vele ontwikkelingen en de mogelijkheden hoe hier heden in lokaal en regionaal op in te kunnen blijven spelen.

Na de vergadering is er voldoende ruimte om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen.Om uw aanwezigheid/ deelname aan de Algemene ledenvergadering kenbaar te maken, ontvangt u bij het toezenden van de vergaderstukken voor de vergadering een aanmeldformulier.

Wij zien u graag op de ALV op 6 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ECU

2016-10-06-agenda-algemene-ledenvergadering

2015-09-22-verslag-algemene-ledenvergadering-iii

P.S. Vooraankondiging

Op 1 november a.s. zal een informatieavond worden gehouden over het collectiefzonnepanelen project dat zal worden gerealiseerd op de nieuwe rijhal/manege die op dit moment op het Sportpark Zeshoeven wordt gebouwd.

GEZOCHT: energieke huiseigenaren met grote ambities

Woningen zijn in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 15 tot 20% van het energieverbruik. In 2050 wil de regio Hart van Brabant over een volledig energieneutrale woningvoorraad beschikken. Hierover zijn met verschillende regiogemeenten, energiecoöperaties, belangenorganisaties en onderwijsorganisaties afspraken gemaakt en die zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor eind 2017 staat realisatie van onder meer de eerste 50 Nul-op-de-Meter (NOM) koopwoningen op de rol. Lees verder Oproep NOM_KOOP_DEF_210316

Pas 4 van 70 miljoen euro geclaimd bij regeling investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

financiering-energiebesparing

1.208 aanvragen hebben ruim 4 van de 70 miljoen euro budget geclaimd bij de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met de regeling kunnen burgers subsidie krijgen voor zonneboilers en warmtepompen.
De subsidie, waarvan minister Kamp eind december de criteria voor onder meer zonneboilers en warmtepompen onthulde, kent in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (red. die al binnen 6 weken overtekend was) geen ‘run’. De 1.208 aanvragen kennen een gemiddelde van ruim 3.400 euro per aanvraag.

Consumenten kunnen sinds 1 januari 2016 subsidie aanvragen voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels en andere kleinschalige warmteopties. Er is voor 2016 een budget van 70 miljoen euro. Met deze regeling hoopt Kamp los van de knelpunten die hij heeft gesignaleerd in zijn Warmtevisie de markt voor kleinschalige warmteopties op gang te brengen. De regeling geldt voor een periode van vijf jaar, met als doel dat deze installaties op de langere termijn zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

Vereniging Eigen Huis stelde enkele weken geleden nog ‘dat huishoudens onvoldoende voorgelicht worden’ over de subsidie voor zonneboilers en warmtepompen. Subsidie aanvraag verloopt via RVO.nl

« Oudere reacties Recente reacties »