Categorie Archief: ECU Nieuws

15 mei: Informatieavond Collectief Zonnedak ZonneVisser

 

 

Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te wekken in eigen buurt/omgeving! Dat kan door, samen met de Energie Coöperatie Udenhout, te investeren in het collectieve zonnestroomsysteem op het dak van recyclingbedrijf Vissers BV aan de Ambachtsweg 11 in Udenhout. Wilt u meer weten over dit mooie project? Kom dan naar de informatieavond op 15 mei om 20.00 uur in Het Raadhuis, Slimstraat 2 in Udenhout. Meer info: info@ecudenhout.nl

2018 04 28 Bericht Wegwijzer Zonnevisser en Spinderwind

Ledenvergadering 26 maart met openbaar thema warmtepomp

De Energie Coöperatie Udenhout organiseert op 26 maart om 19:30 uur in het Oude Raadhuis in Udenhout de Algemene Leden Vergadering voor haar leden. Na de pauze is er uitleg over inzet van een warmtepomp met aandacht voor de werking, de aanschaf en de koppeling met de bestaande verwarmingsinstallatie. Dit gedeelte (vanaf 20:30 uur) is openbaar en toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Gezocht – nieuwe voorzitter Energie Coöperatie Udenhout

De organisatie van Energie Coöperatie Udenhout staat en de beoogde activiteiten krijgen gestalte.De energiecoöperatie richt zich op het voorzien in behoeften op lokaal nivo m.b.t. maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Dit wordt gerealiseerd door het verbinden van de lokale vraag naar energiebesparing met het lokale aanbod van energie en duurzame oplossingen.

ECU is een lokaal opererend bedrijf wat gerund wordt door vrijwilligers, werkend aan de verduurzaming van ons mooie dorp. De drukke werkzaamheden in zijn eigen adviespraktijk maken dat de huidige voorzitter zijn voorzitterschap ter beschikking heeft moeten stellen.

ECU staat aan de vooravond van de realisatie van een eerste collectief zonnedak voor die inwoners die zelf niet in de gelegenheid zijn om zelf zonnecollectoren te installeren. Daarnaast is ECU betrokken bij de ontwikkeling van een burgerwindmolenpark te Tilburg. Uiteindelijk willen we naar een energieneutraal Udenhout.

Als ECU zijn we daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, die het gezicht naar buiten is en op evenwichtige wijze verder helpt (uit)bouwen aan onze coöperatie.

Primair zien wij de taak van de voorzitter als verbinder en aanjager. Hij/zij weet zich gesteund door een enthousiaste groep bestuursleden en werkgroepen. De projecten hebben een eigen interne e.o. externe projectleider, de bestuurstaken zijn verdeeld over de diverse bestuurders. Door een heldere taakverdeling binnen het bestuur, werkgroepen en het projectmatig werken is het (onbezoldigd) voorzitterschap met beperkte tijdinzet per week in te vullen.
Interesse? Neem dan contact op met Leo Dubbeldam, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Te bereiken onder telefoonnummer 06-513 51 741 (lpdub@hetnet.nl) of ECU secretaris Jan Besselink 06-22 915 120 (besselinkjan@gmail.com ).

 

 

Uitnodiging ALV voor leden ECU en BEC op 20 maart 2017

In haar energie- en duurzaamheiddoelstelling heeft de overheid gesteld , dat in 2020 zo’n 14% van alle energie in ons land duurzaam moet zijn. Dit geldt voor de elektriciteit die we gebruiken, de manier waarop we onze huizen verwarmen en hoe we ons verplaatsen. In 2050 dient voor de verwarming van woningen geen aardgas meer te worden gebruikt. In de nieuw te bouwen woonwijken wordt in toenemende mate al geen aardgas meer aangelegd. Oplossingen worden gevonden in wind, zonne- en bio-energie, aardwarmte en waterstof.Nederland zal alle man- en daadkracht in moeten zetten om de doelstelling te realiseren.
Zelfs met de besluiten van grote energiemaatschappijen tot de aanleg van windparken op zee en enorme veldopstellingen met zonnepanelen wordt de doelstelling niet gehaald. De overheid prijst daarom de bijdrage door lokale energiecoöperaties om in eigen gemeenschap nieuwe schone energiebronnen aan te wenden. Bovendien werken zij mee de bewustwording van de noodzakelijke energietransitie te bevorderen .Ook ECU speelt daarin haar eigen rol. Een collectief zonnepanelensysteem is in voorbereiding, de noodzakelijke procedures voor de ontwikkeling van het Burgerwindpark Spinder van de 10 energiecoöperaties in de regio Tilburg en Hart van Brabant zijn in vergevorderd stadium.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, te houden op 20 maart a.s. willen we u nader informeren over de uitgewerkte voornemens. Daarbij zullen ook voorstellen aan u worden voorgelegd waarvoor het besluit van de ledenvergadering wordt gevraagd.

Noteert u alvast 20 maart a.s. in uw agenda. De ledenvergadering in het oude Gemeentehuis te Udenhout begint om 20.00 uur.

Hart van Brabant pakt handschoen energie op

 

Artikel Brabants Dagblad, 23-02-2017

De regio gaat zelf aan de slag met schone energie. Gisteren was in Tilburg de aftrap.Het is precies uitgerekend. Wanneer de regio rond Tilburg en Waalwijk in 2050 in haar eigen energiebehoefte wil voorzien, zouden er onder meer 426 windmolens moeten staan en 2560 voetbalvelden aan zonnepanelen moeten liggen.
Dat gaat niet gebeuren. Maar hoe gaat het Hart van Brabant met z’n 400.000 inwoners dan wél de overstap maken van kolen, olie en gas naar hernieuwbare energie? En hoe kun je dat zo in de omgeving inpassen dat iedereen er mee kan leven of er mogelijk zelfs beter van wordt? Dat gaat de regio zelf uitzoeken en zo snel mogelijk vertalen naar een concreet uitvoeringsplan. Een mix aan vormen van opwekking, productie, transport en levering van stroom en warmte zal de kaart van Midden-Brabant anders inkleuren. Regionaal samenwerkende partijen nemen er per project de verantwoordelijkheid voor. Dat moet het vervolg worden op een gisteren in Tilburg gehouden ‘energietop’. Een honderdtal mensen – ondernemers en burgers, mensen van overheden en onderwijs – kwam in De NWE Vorst bijeen. Aan ‘werktafels’ probeerden ze twee belangrijke vragen te beantwoorden: wat kunnen we samen en wáár kan het? Dat leverde eerste aanzetten op, die in verdiepingssessies worden uitgewerkt. Die moeten dan uitmonden in afspraken: een Energie en Ruimte-deal voor het Hart van Brabant.

Biomassa

Het kan dan om veel verschillende dingen gaan. Wegen die energie opwekken, het landelijk gebied dat via de teelt van biomassa als energiefabriek fungeert, elektrisch vervoer naar de Efteling, water als bron van energie. Zeker met het benutten van aardwarmte kan het Hart van Brabant z’n slag slaan. ,,De ingewikkelde breuklijnen in de ondergrond van deze regio leveren veel mogelijkheden voor geothermie op”, zei Mariëlle Kok van het consortium HUB Vooruit. ,,We moeten dat allemaal wel aan laten slaan bij de mensen die nog niet veel met de energietransitie hebben”, zegt Willem Jaspers, die de regionale plannen begeleidt. ,,Het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid kan helpen. Plus: nu komt de energierekening nog van de Russen en het Midden-Oosten, straks hou je die in de eigen regio.”

Inloopavond 13 februari: plan Burgerwindpark De Spinder

De ontwikkelingsfase is in volle gang. De notitie reikwijdte en detailniveau heeft eind november 2015 ter inzage gelegen bij gemeente Tilburg. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) heeft vervolgens in opdracht van Spinderwind het MER afgerond en aan de hand daarvan zijn de turbineposities gekozen voor opname in het bestemmingsplan. In een volgende stap worden MER en Bestemmingsplan ter inzage gelegd en kan iedereen zienswijzen indienen. Deze periode start waarschijnlijk in maart van dit jaar. Hierop vooruitlopend organiseren wij samen met betrokken partijen een inloopavond om omwonenden te informeren over de plannen voor het windmolenpark.

Via een bewonersbrief van gemeente Tilburg worden buurtbewoners één dezer dagen uitgenodigd voor de inloopavond van maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Hondenvereniging V.D.H. Kringgroep ‘De Ypelaar’, IJpelareweg 34 te Tilburg.

Update collectief zonnedak project Energie Coöperatie Udenhout

Op 1 november hadden we een drukbezochte bijeenkomst voor het zonnedakproject in Udenhout. Omdat realisatie hiervan op de nieuwe rijhal helaas geen doorgang kon vinden, is die avond de zoektocht begonnen naar een nieuwe locatie. Al op 2 november hebben de eerste dakeigenaren ons benaderd. In de weken daarna hebben we met 6 partijen één of meerdere gesprekken gehad. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de juiste mix van een aantal (financiële) aandachtspunten. Denk daarbij aan zaken zoals:

  • De oriëntatie ten opzichte van de zon ?
  • Het daktype: plat, schuin, wel of geen asbest etc. ?
  • Mogelijke schaduw van andere bebouwing of bomen ?
  • Hoeveel m2’s zijn beschikbaar, hoeveel zonnepanelen kunnen geplaatst worden?
  • Aanwezige infrastructuur bij de dakeigenaar ? De opgewekte stroom moet worden afgevoerd.
  • Hoe groot is het elektriciteitsverbruik van de dakeigenaar ?
  • Hoe is de ligging (afstand) ten opzichte van een transformatorhuisje of groter verdeelstation? De aanlegkosten van een “afvoerkabel” worden met name bepaald door de afstand en de benodigde kabel.
  • Wil de dakeigenaar een vergoeding? In welke orde van grootte ?
  • Zijn er bijzonderheden in relatie tot het kunnen verzekeren van een zonnestroom-installatie op de betreffende locatie ?

Op de meeste vragen hebben we inmiddels antwoord, echter het punt van de aansluiting op het openbare net kent de langste doorlooptijd. Hierbij zijn wij afhankelijk van Enexis. We zijn al vele weken in contact met Enexis en nog steeds in afwachting van informatie die alleen zij kunnen aanleveren.Helaas hebben we niet alles in eigen hand. We rekenen erop dat we eind januari de beschikking hebben over deze informatie. Dan gaan we verder met de selectie van het meest geschikte dak. We schatten in dat we in de loop van maart tot een definitieve locatiekeuze kunnen komen. Dan gaan we de fase in van offertes, rendementsberekeningen etc.

We hopen dat het duidelijk is dat wij als ECU enthousiast verder gaan op weg naar het eerste collectieve zonnestroomproject in Udenhout. We vertrouwen erop dat de warme belangstelling, zoals we die hebben ervaren op 1 november, onverminderd blijft. Wij gaan er in ieder geval voor !

We houden u op de hoogte. Wilt u meehelpen om dit project tot een succes te maken, laat het ons weten. Reageren kan via de mail (info@ecudenhout.nl).

Vijf keer voordeel met energiezuinige woning

Behalve een lagere energierekening, heeft een goed geïsoleerde woning nog meer pluspunten. Wij zetten vijf manieren op een rij waarmee voordeel te behalen valt met een energiezuinig huis.

Tot 31 december 2018 kunnen huizenbezitters en Vve’s een beroep doen op de Subsidie energiebesparing eigen huis van de Rijksoverheid. Daarvoor moeten minstens twee verschillende soorten isolatie toegepast worden, zoals isolatie van het dak, gevel of vloer of het aanbrengen van hoogrendementsglas. De subsidie bedraagt ongeveer 20% van de isolatiekosten met een maximum van €20.000 per woning.

Milieu Centraal geeft op haar website het voorbeeld van het aanbrengen van vloerisolatie en spouwmuurisolatie dat voor een gemiddelde woning ongeveer €4000 kost. Met de subsidie van €800 bedraagt het prijskaartje nog €3200. Die verdien je terug met een jaarlijkse besparing op de energierekening van €800.

Wie toch al bezig is, kan ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen, zoals douches en douchebakken met een systeem voor warmteterugwinning. Ook hiervoor geldt dat de subsidie ongeveer 20% van de kosten bedraagt.
Bovenop deze subsidie kunnen woningbezitters die hun huis super energiezuinig maken, een bonus krijgen van €4000. De woning moet dan wel voldoen aan strenge eisen een kwaliteitstest doorstaan.

Tot 2021 kun je subsidie krijgen voor de aankoop van een zonneboiler,warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort apparaat.

Lokaal worden er ook subsidies gegeven voor energiezuinige woningen. Check hiervoor deEnergiesubsidiewijzer. Overigens kun je deze lokale subsidies combineren met de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Je kunt ook je voordeel doen met het kopen van een energiezuinige woning. In het Lente-akkoord is vastgelegd dat kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning €9000 extra hypotheek krijgen. Voldoende energiezuinig is een EPC (De Energieprestatiecoëfficiënt, de index die aangeeft hoe energiezuinig de woning is) van 0,6. Het bedrag van €9000 houdt de bank buiten de inkomenstoets, maar daarvoor moet uw toetsinkomen wel minimaal €32000 bedragen.

Verschillende banken geven rentekorting op de hypotheek voor een energiezuinige woning. Zo biedt Rabobank sinds december 2016 rentekorting op een nieuwbouwwoning met een Groenverklaring. Dit geldt alleen voor hypothecaire leningen tot €150.000. Triodos bank geeft meer rentekorting op bestaande en nieuwbouwwoning gebaseerd op het energielabel. Hoe meer de woning richting het groen gaat, hoe meer voordeel de bank biedt.

Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.

Energieakkoord

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, SP, SGP stemden voor de motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord. Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023. De oorspronkelijke motie werd afgelopen week door Minister Kamp nog afgeraden tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Kamp wilde eerst de evaluatie van de salderingsregeling afwachten.
Gewijzigde motie aangenomen

Nu is, na een wijziging in de motie, deze dan toch aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Evaluatie salderingsregeling

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp al op de salderingsregeling dit jaar te evalueren. Deze oproep werd door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer.

« Oudere reacties