4e ALV ECU op 6 oktober 2016

Nationaal en internationaal worden politieke energie- en duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Het Klimaatakkoord van vorige week, afgesloten in Parijs, beoogt de wereldwijde temperatuurstijging op 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich tot het nemen van maatregelen voor het reduceren van de broeikasuitstoot. Dit vraag investeringen en bijdragen aan het bereiken van een klimaat neutrale samenleving. De belangrijkste oplossing ligt in duurzame energie, energie die het milieu niet belast. De opdracht ligt in minder fossiele brandstoffen zoals kolen, gas en olie.

De Nederlandse overheid stelt als doel, dat in 2020 zo’n 14% van alle energie in ons land duurzaam moet zijn. Dit geldt voor de elektriciteit die we gebruiken, de manier waarop we onze huizen verwarmen en hoe we ons verplaatsen. Oplossing wordt gevonden in windenergie, zonne- en bio-energie en aardwarmte. Er wordt echter getwijfeld of de normen en beoogde verbruikscijfers wel kunnen worden gerealiseerd.

Het wordt steeds duidelijker dat duurzaamheid zich niet zonder meer van boven af laat opleggen. De kracht voor veranderingen in gedrag en besluitvorming komt vooral van onder af gebaseerd op besef en handelen door burgers en bewoners. Hier ligt de opdracht en het bestaan van de energiecoöperaties.

In het begin ontstonden schoorvoetend de lokale coöperaties, in eerste instantie vooral gericht op het behalen van financieel voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen. In het vervolgstadium schuiven de doelen op naar het produceren en verwerven van duurzame energie voor de leden. Lokale energiecoöperaties vormen een belangrijke rol in het behalen van de bovenliggende politieke en private doelstellingen. Natuurlijk niet door die ene energiecoöperatie te Udenhout alleen. Maar wel door het steeds groter wordende collectief van alle lokale initiatieven en energiecoöperaties in Nederland tezamen. Zij vormen de onderliggende stroom die ons land helpt om de energie- en duurzaamheidsdoelstelling te halen.

ECU is zeer actief met de realisatie van een project voor een collectief zonnepanelensysteem en de voorbereiding van een windmolenpark. Hiermee snijdt het mes voor de leden van coöperaties aan twee kanten; enerzijds een bijdrage aan de duurzaamheid en de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen, anderzijds in financieel voordeel uit deze nieuwe bronnen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, te houden op 6 oktober a.s. zullen we hieraan in het algemeen deel van de bijeenkomst gaan we nader in op de wijze hoe we als ECU en als lid kunnen bijdragen/deelnemen. Zo heeft de gemeente Tilburg een nieuwe regeling op energiebesparende maatregelen, gecombineerd met energie-adviseurs die bij de mensen thuis komt, een aanpak die elders succesvol zijn gebleken. Uit vooronderzoek van de gemeente Tilburg blijkt dat Udenhout zo’n 450 ideaal-typische woningen kent die voor de regeling in aanmerking komen.om aanpakken. Hiervan worden er zo’n twintig bewoond door ECU leden. Kortom, initiatieven genoeg om als lid op de hoogte te blijven en mogelijk in deel te nemen.

Het ECU Bestuur nodigt u uit voor de 4e Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout op donderdag 6 oktober 2016, aanvang 20.00 uur, Het Kruisgebouw De Peppel, Zeshoevenstraat 31 in Udenhout. De officiële uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken en locatie ontvangt u tijdig van ons. Het formele deel van de vergadering (financieel verslag 2015 en begroting 2017) wordt gevolgd door een informatief en informeel deel. Hierin wordt aandacht besteed aan de vele ontwikkelingen en de mogelijkheden hoe hier heden in lokaal en regionaal op in te kunnen blijven spelen.

Na de vergadering is er voldoende ruimte om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen.Om uw aanwezigheid/ deelname aan de Algemene ledenvergadering kenbaar te maken, ontvangt u bij het toezenden van de vergaderstukken voor de vergadering een aanmeldformulier.

Wij zien u graag op de ALV op 6 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ECU

2016-10-06-agenda-algemene-ledenvergadering

2015-09-22-verslag-algemene-ledenvergadering-iii

P.S. Vooraankondiging

Op 1 november a.s. zal een informatieavond worden gehouden over het collectiefzonnepanelen project dat zal worden gerealiseerd op de nieuwe rijhal/manege die op dit moment op het Sportpark Zeshoeven wordt gebouwd.

DELEN