Energiebespaarhypotheek voor bewoners in wijkaanpakken

Het is belangrijk dat alle eigenaren van een koopwoning de verduurzaming en het aardgasvrij maken van hun woning kunnen financieren. Voor de financiering van (een deel van) de investering heeft de overheid een aantal subsidieregelingen opgezet. Bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en een aantal gemeenten hebben hun eigen subsidieregelingen. Voor het deel van de investering waar geen subsidie voor is, moet de eigenaar de financiering zelf regelen. Veel eigenaar-bewoners financieren dit door hun spaargeld te gebruiken, door de investering mee te financieren in hun bestaande hypotheek of door een Energiebespaarlening af te sluiten. Dit is echter niet voor alle woningbezitters mogelijk, omdat niet iedereen daarvoor de financiële ruimte heeft. Daarom heeft het Nationaal Warmtefonds de Energiebespaarhypotheek opgesteld.

Wat is de Energiebespaarhypotheek?

De Energiebespaarhypotheek is een hypothecaire lening met bijzondere voorwaarden en wordt verstrekt naast de bestaande hypotheek of leningen bij een andere kredietverstrekker. Het bijzondere aan deze hypothecaire lening is dat de kredietnemer de eerste 3 jaren helemaal niets betaalt. Hij of zij betaalt dus geen rente en ook geen aflossing op de lening. In plaats daarvan betaalt de overheid de rente, via het Nationaal Warmtefonds. De aflossing wordt uitgesteld en gefinancierd uit een tweede door het Nationaal Warmtefonds beschikbaar gestelde lening (de Combinatielening).

Na 3 jaar gaat de kredietnemer normaal gesproken starten met betalen van het afgesproken maandbedrag (de maandannuïteit). Als de kredietnemer echter nog steeds geen financiële ruimte heeft om deze maandlasten (gedeeltelijk of volledig) te betalen, dan kan hij of zij bij het Nationaal Warmtefonds een hertoets aanvragen. Indien uit deze toets blijkt dat hij of zij maar een beperkt deel kan betalen, dan worden voor de volgende 3 jaren de maandlasten naar beneden aangepast tot een niveau dat past bij het inkomen van het huishouden van de kredietnemer. In het geval de kredietnemer nog steeds niets kan betalen,worden de volgende 3 jaar opnieuw geen maandlasten in rekening gebracht. De hertoets kan in jaar 6 en jaar 10 van de looptijd van de Energiebespaarhypotheek opnieuw door de kredietnemer worden aangevraagd.

Als uit de hertoets in jaar 10 volgt dat de kredietnemer nog steeds geen geld heeft om (een deel van de) maandlasten van de Energiebespaarhypotheek te betalen dan hoeft hij of zij de resterende looptijd van de lening geen rente en aflossing te betalen voor dat deel waar onvoldoende draagkracht voor is. In dat geval zal de restant hoofdsom aan het eind van de looptijd worden kwijtgescholden tenzij de woning voor dat tijdstip wordt verkocht. Indien de woning voor het einde van de looptijd wordt verkocht en de kredietnemer een verkoopwinst heeft gerealiseerd, dan moet hij of zij uit deze verkoopwaarde de restschuld van de Energiebespaarhypotheek terugbetalen. Het gaat in dat geval alleen om de restschuld zonder rente. Als er geen verkoopwinst op de woning is gemaakt hoeft de lening niet te worden terugbetaald en wordt de restschuld kwijtgescholden.

Wanneer komt een eigenaar-bewoner in aanmerking voor een Energiebespaarhypotheek?

 • Een eigenaar-bewoner komt in aanmerking voor een Energiebespaarhypotheek als een aanvraag voor een Energiebespaarlening niet kan worden gehonoreerd vanwege onvoldoende financiële draagkracht, leeftijd of bepaalde BKR-criteria.
 • De aanvrager dient eigenaar én bewoner te zijn van een bestaande woning gelegen in een proeftuin aardgasvrije wijken, een gemeentelijke wijkaanpak of wijkaanpak van een woningcorporatie waarbij ook de eigenaar-bewoners in de wijk de woning verduurzamen (gespikkeld bezit).
 • Het is niet mogelijk direct een Energiebespaarhypotheek aan te vragen. Het startpunt is altijd een aanvraag van een reguliere Energiebespaarlening. Wordt die aanvraag afgewezen op basis van inkomen, leeftijd of bepaalde BKR-criteria, dan is een aanvraag voor een Energiebespaarhypotheek mogelijk.
 • Voor aanvragers geldt geen leeftijdsgrens.
 • Al uitgevoerde maatregelen kunnen niet worden meegenomen in de Energiebespaarhypotheek, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum zijn uitgevoerd.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Noodzakelijke ingrepen en werkzaamheden om over te schakelen van aardgas naar een andere warmtebron.
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst van het Nationaal Warmtefonds, uitgevoerd door een erkende aannemer of installateur.

Kenmerken van de lening

 • De omvang van de Energiebespaarhypotheek bedraagt maximaal € 25.000,-.
 • De looptijd van de lening is maximaal 20 jaar.
 • Het rentepercentage van de Energiebespaarhypotheek is gelijk aan dat van de Energiebespaarlening met een vergelijkbare looptijd. De rente staat vast voor de gehele looptijd.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort en aan de leveranciers uitbetaald op basis van ingediende en afgetekende facturen.
 • De gehele lening of een gedeelte ervan kan te allen tijde boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • Er zijn hertoetsmomenten na het 3e, 6e en 10e jaar om te kijken of de kredietnemer wel of niet de maandlasten van de Energiebespaarhypotheek kan betalen.
 • Als uit de hertoets in jaar 10 volgt dat de kredietnemer nog steeds geen geld heeft om (een deel van de) maandlasten van de Energiebespaarhypotheek te betalen dan hoeft hij of zij de resterende looptijd van de lening geen rente en aflossing te betalen voor dat deel waar onvoldoende draagkracht voor is.  In dat geval zal de restant hoofdsom aan het eind van de looptijd worden kwijtgescholden tenzij de woning wordt verkocht en er een verkoopwinst wordt gerealiseerd.
 • Bij verkoop van de woning gedurende de looptijd van de Energiebespaarhypotheek dient de restantschuld, in geval van verkoopopbrengst, in zijn geheel te worden afgelost. Indien de restantschuld bij verkoop niet kan worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning, wordt deze kwijtgescholden.
 • De Energiebespaarhypotheek is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De rente van het annuïtaire deel is daarom meestal fiscaal aftrekbaar. De rente van de Combinatielening is niet aftrekbaar. Afsluitkosten, notariskosten en eventuele taxatiekosten komen voor rekening van het fonds.
 • Eventuele hertoetskosten komen voor rekening van de kredietnemer indien uit de hertoets blijkt dat volledige betaalcapaciteit aanwezig is om rente en aflossing te betalen.

DELEN