Uitnodiging ALV voor leden ECU en BEC op 20 maart 2017

In haar energie- en duurzaamheiddoelstelling heeft de overheid gesteld , dat in 2020 zo’n 14% van alle energie in ons land duurzaam moet zijn. Dit geldt voor de elektriciteit die we gebruiken, de manier waarop we onze huizen verwarmen en hoe we ons verplaatsen. In 2050 dient voor de verwarming van woningen geen aardgas meer te worden gebruikt. In de nieuw te bouwen woonwijken wordt in toenemende mate al geen aardgas meer aangelegd. Oplossingen worden gevonden in wind, zonne- en bio-energie, aardwarmte en waterstof.Nederland zal alle man- en daadkracht in moeten zetten om de doelstelling te realiseren.
Zelfs met de besluiten van grote energiemaatschappijen tot de aanleg van windparken op zee en enorme veldopstellingen met zonnepanelen wordt de doelstelling niet gehaald. De overheid prijst daarom de bijdrage door lokale energiecoöperaties om in eigen gemeenschap nieuwe schone energiebronnen aan te wenden. Bovendien werken zij mee de bewustwording van de noodzakelijke energietransitie te bevorderen .Ook ECU speelt daarin haar eigen rol. Een collectief zonnepanelensysteem is in voorbereiding, de noodzakelijke procedures voor de ontwikkeling van het Burgerwindpark Spinder van de 10 energiecoöperaties in de regio Tilburg en Hart van Brabant zijn in vergevorderd stadium.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, te houden op 20 maart a.s. willen we u nader informeren over de uitgewerkte voornemens. Daarbij zullen ook voorstellen aan u worden voorgelegd waarvoor het besluit van de ledenvergadering wordt gevraagd.

Noteert u alvast 20 maart a.s. in uw agenda. De ledenvergadering in het oude Gemeentehuis te Udenhout begint om 20.00 uur.

DELEN